Laatste wijziging: 10 juli 2023

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Open Inhoudsopgave

 1. Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
 2. Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en orderbevestiging
 3. Artikel 3. Annulatie van de bestelling
 4. Artikel 4. Levering
 5. Artikel 5. Betalingsmodaliteiten
 6. Artikel 6. Klachten - Protest van de factuur
 7. Artikel 7. Aansprakelijkheid - Algemeen
 8. Artikel 8. Uitvoering van de diensten
  1. 8.1 Algemeen
  2. 8.2 Domeinnamen en hosting
 9. Artikel 9. Aansprakelijkheid software
 10. Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
 11. Artikel 11. Hostingdiensten
 12. Artikel 12. Domeinnaam
 13. Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst
 14. Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens
 15. Artikel 15. Geheimhoudingsplicht
 16. Artikel 16. Referentie
 17. Artikel 17. Overmacht
 18. Artikel 18. Nietigheid
 19. Artikel 19. Toepasselijk recht - bevoegde Rechtbank

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1 | Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van een overeenkomsten met Steevn.be. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Steevn.be te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en orderbevestiging

2.1 | Alle aanbiedingen en offertes van Steevn.be zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 dagen na offertedatum tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Steevn.be. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.2 | Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

2.3 | Al onze prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

2.4 | De prijs in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief fotografie, grafische beelden op maat (zoals illustraties, iconen…), aankoop beelden, copywriting, vertalingen, SEO, webhosting, domeinnamen, plug-ins tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1 | De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Steevn.be haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1 | De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Steevn.be niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2 | Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, afspraken over (tussentijdse) deadlines worden van tevoren schriftelijk afgesproken in overeenkomst, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. De klant draagt er dan ook zorg voor dat alle gegevens, waarvan Steevn.be aangeeft dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1 | Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Steevn.be (vermeld op alle facturen).

5.2 | Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

5.3 | Indien de klant niet overgaat tot betaling van de factuur op de vervaldag dan is hij, van rechtswege, aan Steevn.be een nalatigheidsintrest verschuldigd berekend conform de wet van 02-08-2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

5.4 | Steevn.be behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar en doet elke betalingsmodaliteit vervallen.

5.5 | Steevn.be behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van de diensten te schorsen en afdoende waarborgen te eisen alvorens de verdere uitvoering van de diensten te hervatten indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en / of andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en / of onmogelijk maken (zoals bv het niet betalen van de facturen). Indien de klant weigert of zich in onmogelijkheid bevindt om hierop in te gaan behoudt Steevn.be zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen.

5.6 | Webprojecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten.

5.7 | Steevn.be is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (vb. website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Steevn.be zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Steevn.be gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 6. Klachten - Protest van de factuur

6.1 | Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Steevn.be te worden bezorgd binnen een termijn van 10 werkdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid - Algemeen

7.1 | Steevn.be verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Steevn.be is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

7.2 | Steevn.be is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen (bij bijvoorbeeld website) plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

7.3 | Steevn.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Steevn.be zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Steevn.be of een aangestelde.

7.4 | Steevn.be is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen bij haar leveranciers en/of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht. Steevn.be is evenmin aansprakelijk voor het gebeurlijk offline gaan van e-mailadressen, waarvan de hosting door haar werd aangeboden, te wijten aan technische problemen bij leveranciers of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht.

7.5 | De klant is zelf verantwoordelijk voor de back-up van de op de website vermelde gegevens, evenals voor de back-up van zijn e-mailberichten. Voor zover er door Steevn.be back-ups genomen zouden worden, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

7.6 | De aansprakelijkheid van Steevn.be met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Steevn.be. De totale aansprakelijkheid van Steevn.be, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Steevn.be werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.7 | Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Steevn.be geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.8 | De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

7.9 | Steevn.be regelt en begeleidt het drukwerk dat aan derden wordt uitbesteed maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt en draagt de volledige verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk. Geringe kleurafwijkingen kunnen steeds voorkomen (eveneens met eerder geleverd drukwerk).

7.10 | kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

Artikel 8. Uitvoering van de diensten

8.1 Algemeen

8.1.1 | In het algemeen is Steevn.be bij het uitvoeren van de diensten slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

8.1.2 | In het algemeen is Steevn.be steeds gerechtigd om een beroep te doen op derde-onderaannemers voor het uitvoeren van het geheel of een deel van de diensten.

8.1.2 | De door Steevn.be verstrekte diensten mogen ten alle tijde door Digiti ingezet worden bij opdrachten voor derden, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke afstand in die zin.

8.2 Domeinnamen en hosting

8.2.1 | Steevn.be treedt enkel op als bemiddelaar voor de klant bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen en het verlenen van een webhosting.

8.2.2 | Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Steevn.be vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

8.2.3 | Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Steevn.be tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Steevn.be geen bemiddeling heeft verleend.

8.2.4 | Steevn.be is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website.

8.2.5 | Na de contractuele garantieperiode van 4 weken kan de klant er voor kiezen dat Pixel Noir de website onderhoud via een onderhoudscontract/servicecontract. Zo’n onderhoudscontract laat ons toe om een vast aantal uren te reserveren in de planning om wijzigingen en ondersteuning te leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract is 1 jaar geldig, tenzij anders werd overeengekomen.

8.2.6 | Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hosting partner te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze hosting partner stelt. Steevn.be is niet verantwoordelijk voor de performantie en veiligheid. Eventuele meerwerken door Steevn.be als gevolg van de keuze voor de betreffende hosting provider worden doorgerekend aan de klant.

8.2.7 | Tenzij anders is overeengekomen staat de klant zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van een hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van Steevn.be wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

Artikel 9. Aansprakelijkheid software

9.1 | Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 | Alle door Steevn.be verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Steevn.be niet worden bewerkt of verwerkt in andere (online) drukwerken, websites… dan de (online) drukwerken, website… waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn.

10.2 | De door Steevn.be verstrekte ideeën, concepten, (proef)-ontwerpen, beeldmaterialen… blijven eigendom van Steevn.be.

10.3 | Steevn.be behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.4 | Gegevens (teksten, foto’s, illustraties…) die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. Steevn.be is niet aansprakelijk wegens schending van patenten, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De klant dient zelf te onderzoeken naar het bestaan van deze rechten, waaronder patentrechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten… van derden.

10.5 | Indien bij het ontwikkelen van een website, vormgeven van drukwerken… gebruik gemaakt wordt van foto’s of tekeningen die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Steevn.be werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Steevn.be verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

10.6 | Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Steevn.be ontwikkelde sites.

Artikel 11. Hostingdiensten

11.1 | Voor de hosting werkt Steevn.be samen met een gespecialiseerde hostingpartner.

11.2 | De hostingdiensten worden door dev+ aan de klant verstrekt op jaarbasis, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd aan dev+ en kan jaarlijks worden aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen uiterlijk 1 maand voor de vervaldag van de huidige periode (= factuurdatum + 12maanden). De opzeg moet aan dev+ worden kenbaar gemaakt per aangetekende brief en per e-mail. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende lopende jaar verschuldigd zijn.

11.3 | Voorbeeld : indien de klant de domeinnaam afneemt op 1 februari 2018, loopt de hostingdienst tot 1 februari 2019. Om geldig te zijn, moet de opzeg in dat geval gebeuren vóór 31 december 2018.

Artikel 12. Domeinnaam

12.1 | Indien de klant een domeinnaam bestelt via dev+, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. dev+ staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan dev+. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1 | Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Steevn.be het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2 | Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Steevn.be verleende diensten betalen, alsook de kosten die Steevn.be moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Steevn.be nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Steevn.be. Bovendien behoudt Steevn.be het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3 | Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens

14.1 | Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Steevn.be, heeft Steevn.be de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

14.2 | In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Steevn.be persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 15. Geheimhoudingsplicht

15.1 | Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16. Referentie

16.1 | De klant gaat ermee akkoord dat de door Steevn.be voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Steevn.be en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze o.m. te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant.

Artikel 17. Overmacht

17.1 | Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Steevn.be geen controle heeft, bevrijden Steevn.be, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

17.2 | Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Steevn.be tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 18. Nietigheid

18.1 | Indien één der artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn dan stemmen partijen er mee in deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling. Deze vervangende bepaling zal alsdan toepassing vinden.

Artikel 19. Toepasselijk recht - bevoegde Rechtbank

19.1 | Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Steevn.be. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Steevn.be.